Hodnocenie


zbozi.cz

aukro.cz

Odber noviniek

Máte záujem o zasielanie noviniek na Váš e-mail? Zaregistrujte sa!


Záruka

Záruka sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu, a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe. Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je priložený daňový doklad s označením dátumu predaja, ktorý slúži ako záručný list. Pri reklamácii chyby výrobku kupujúcim spotrebiteľom treba originál alebo kópiu daňového dokladu predložiť. Ak výrobca prikladá k výrobku svoj záručný list, odporúčame súčasné predloženie originálneho záručného listu výrobcu. Prevzatie tovaru a súhlas so záručnými podmienkami potvrdzuje kupujúci podpisom daňového dokladu. Prevzatím tovaru sa rozumie okamih, kedy tovar preberá kupujúci od dopravcu.

Pokiaľ kupujúci spotrebiteľ zistí poškodenie dodaného tovaru, akýkoľvek rozdiel medzi záručným a dodacím listom, daňovým dokladom a skutočne dodaným tovarom (v druhu, množstve alebo farbe produktu), alebo neobdržal so zásielkou správne vyplnený doklad s označením výrobku, dôrazne odporúčame ihneď (najlepšie do 24 hodín) preukázateľným spôsobom kontaktovať predajcu na odstránenie týchto vád. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa objavil do 6 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prijatia, ibaže kupujúci o rozpore preukázateľne vedel v okamihu prijatia tovaru a tento tovar aj cez toto prijal bez výhrad. V takomto prípade má kupujúci spotrebiteľ právo

podmienky záruky

Dĺžka záruky v mesiacoch je uvedená na záručnom a dodacom liste. Ak nie je na dodacom liste v súlade so zákonom vyznačená pri položke tovaru záručná doba v inej dĺžke, poskytuje spoločnosť na tovar záruku 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Záručná doba sa v zmysle § 19 (3) Zákona na ochranu spotrebiteľa predlžuje iba o dobu od prevzatia tovaru do záručnej opravy až do doby, kedy bol kupujúci povinný si tovar prevziať. Teda nie do chvíle, než si spotrebiteľ vyzdvihne vec, ale do chvíle, kedy bola vec opravená a spotrebiteľ si ju mohol po výzve predávajúceho vyzdvihnúť.

V prípade výmeny tovaru začína plynúť nová záručná doba okamihom prevzatia nového tovaru.

Neuplatniteľnosť záruky

Záruku nemožno uplatniť úplne alebo čiastočne v nasledujúcich prípadoch:

vypršaním záručnej lehoty
mechanického poškodenia alebo neodborného zaobchádzania počas prepravy
zanedbanie bežnej starostlivosti
používanie tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami prostredie, pre ktoré sú určené, alebo iným parametrom stanoveným výrobcom
tovar bol poškodený živlami, alebo výpadkom elektrickej siete
tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii
Presný postup reklamácií a postup pri ich vybavovaní rieši reklamačný poriadok.

Záručná doba sa nevzťahuje:

Závady spôsobené neodbornou manipuláciou a montážou výrobku
Závady spôsobené neodborným ošetrovaním výrobku
Závady spôsobené nadmerným zaťažovaním alebo používaním v iných ako výrobku zodpovedajúcim primeraných podmienkach
Poškodenie spôsobené zásahom do výrobku v priebehu záručnej lehoty
Opotrebovanie spôsobené bežným používaním výrobku
Poškodením vplyvom vyššej moci
Záruka sa vzťahuje:

Na skryté vady materiálu
Na vady vzniknuté pri výrobe
funkčné vady
 

Na servisné práce a použité náhradné diely sa poskytuje 6 mesačná záručná doba.