Vyberte typ a model

Kategórie

Reklamačný protokol

REKLAMAČNÝ PORIADOK SPOLOČNOSTI ZATECHSERVIS S.R.O.

 

1 ÚVODNÉ USTAVOVENIA

1.1 Tento reklamačný poriadok spoločnosti zatechservis s.r.o., so sídlom Lidická 700/19, Veveří, PSČ 602 00 Brno, IČO: 032 78 263, SK DIČ: SK4120198379, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 84280 („Predávajúci“) upravuje vzájomné práva a povinnosti kupujúceho v súvislosti s uplatnením práv z vadného plnenia a záruky za akosť (reklamácie) pri uzatváraní kúpnych zmlúv s Predávajúcim uzavretých na diaľku alebo zmlúv uzavretých mimo prevádzkových priestorov predávajúceho,, najmä prostredníctvom webového rozhrania internetového obchodu na adrese www.zatechservis.sk a v kamennej predajni Predávajúceho.

1.2 Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok Predávajúceho („OP“) a ak nie je v tomto dokumente uvedené inak, majú pojmy tu používané rovnaký význam ako v OP. Práva a povinnosti neupravené týmto reklamačným poriadkom alebo OP sa riadi platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Kupujúci je povinný sa zoznámiť s týmto reklamačným poriadkom a OP ešte pred objednaním tovaru.

2 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUKA ZA AKOSŤ

2.1 Ak je kupujúci spotrebiteľom, je oprávnený uplatniť právo z vád tovaru, ktoré sa vyskytnú na tovare v dobe 24 mesiacov od prevzatia tovaru, ak nie je dohodnutá dlhšia doba. Predávajúci najmä zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal má (i) vec vlastnosti, ktoré si strany dojednali, alebo ktoré Predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru, (ii) vec možno použiť podľa povahy a účelu zmluvy alebo podľa toho, čo si účastníci dohodli, (iii) vec nemá právne vady. Vada, ktorá sa prejaví do šiestich mesiacov odo dňa prevzatia plnenia, sa považuje za vadu, ktorá bola už v deň prevzatia, ak to neodporuje povahe veci alebo ak Predávajúci nepreukáže opak.

2.2 Ak koná kupujúci pri uzavretí kúpnej zmluvy v rámci svojej podnikateľskej činnosti (resp. ak nie je kupujúci spotrebiteľom), je lehota na uplatnenie práv z vadného plnenia tovaru 12 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim, s výnimkou kompletných motorov, kde je 6 mesiacov (maximálne však 9 mesiacov od dátumu expedície zo skladu Predávajúceho), pokiaľ nie je medzi Predávajúcim a kupujúcim dohodnuté inak. V prípade, že kúpna zmluva, záručný list (podmienky), reklama či obal tovaru určujú rozdielne dĺžky záručnej doby, platí doba z nich najdlhšia.

2.3 V prípade, ak tovar nezodpovedá vyššie uvedeným požiadavkám, má kupujúci právo na výmenu tovaru za bezvadný, pokiaľ tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

2.4 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Kupujúci má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny, ak ide neodstrániteľnú vadu ale tovar možno riadne užívať ako vec bez vady. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

2.5 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

2.6 Ustanovenia uvedené v tomto reklamačnom poriadku sa nepoužijú pri tovare (i) kde vada vznikla opotrebením spôsobeným obvyklým používaním, alebo ak to vyplýva z povahy veci (napr. uplynutím životnosti); (ii) pri veciach predávaných za nižšiu cenu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena; (iii) kde je vada spôsobená kupujúcim a vznikla neodbornou manipuláciou, montážou alebo ošetrením tovaru; (iv) ak ide o vady spôsobené nadmerným zaťažovaním alebo používaním v iných ako veci zodpovedajúcich primeraných podmienkach; (v) kde je vada spôsobená kupujúcim a vznikla nesprávnym užívaním, skladovaním alebo nesprávnou údržbou v rozpore s pokynmi predávajúceho a výrobcu alebo iným zásahom kupujúceho alebo mechanickým poškodením alebo (vi) vada vznikla v dôsledku vonkajšie udalosti mimo vplyvu predávajúceho.

2.7 Kupujúci berie na vedomie, že ak je vec prepravovaná treťou osobou (prepravcom), je kupujúci povinný skontrolovať pred potvrdením prevzatia nepoškodenosť obalu zásielky (najmä lepiacich pások) a v prípade pochybností, že zásielka vykazuje vady, má kupujúci právo odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky. Kupujúci na mieste spíše s prepravcom písomný protokol o poškodení zásielky, ktorý obe strany potvrdia svojimi podpismi.

2.8 Kupujúci berie na vedomie, že inštaláciou či použitím zakúpených neoriginálnych dielov môže dôjsť k strate zákonnej aj predĺženej záruky garantovanej výrobcom originálneho tovaru.

3 PRIEBEH REKLAMÁCIE

3.1 Vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu. Práva zo zodpovednosti za vady sa môže kupujúci domáhať na súde, len ak vady vytkol najneskôr do 24 mesiacov od prevzatia veci. Kupujúci je povinný najmä pred podpisom dodacieho listu tovar riadne prehliadnuť, či nemá kvantitatívne alebo kvalitatívne vady. V prípade, že kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, nevykoná kontrolu tovar ihneď po prevzatí, môže reklamáciu zjavných vád uplatniť, len ak preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho.

3.2 Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má právo uplatniť reklamáciu u predávajúceho, a to v jeho prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v jeho sídle. Kupujúci je povinný preukázať, že má právo uplatniť reklamáciu, najmä doložiť dátum kúpy, a to buď predložením pokladničného dokladu, záručného listu, popr. iným vierohodným spôsobom. Kupujúcemu sa ďalej pri uplatnení reklamácie odporúča k reklamovanému tovaru doložiť podpísaný reklamačný protokol spolu s podrobným popisom vady. Spotrebiteľ má v záručnej dobe právo na bezplatný reklamačný postup.

3.3 Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, má právo uplatniť reklamáciu u predávajúceho, a to zaslaním reklamovaného tovaru na adresu prevádzky predávajúceho na svoje náklady, poprípade je osobne odovzdať spolu s kópiou pokladničného dokladu a podpísaným reklamačným protokolom obchodnému zástupcovi predávajúceho; kupujúci je povinný preukázať, že má právo uplatniť reklamáciu, a to najmä doložením originálu pokladničného dokladu a podrobného opisu vady tovaru. Bez splnenia podmienok predchádzajúcej vety tohto článku nebude reklamácia kupujúcemu, ktorý nie je spotrebiteľom, uznaná a tovar mu bude vrátený na jeho náklady.

3.4 Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec, na základne rozhodnutia kupujúceho – spotrebiteľa, ktoré z práv podľa článku 2 tohto reklamačného poriadku uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

3.5 Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci - spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

3.6 Ak kupujúci - spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho - spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

3.7 Ak kupujúci - spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci - spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci - spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu - spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady.

3.8 V prípade, že dôjde k výmene tovaru, začína plynúť nová záručná doba od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

3.9 Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania..

3.10 V prípade, ak kupujúci nie je spotrebiteľom, neuplatnia sa lehoty podľa článku 4.4 a 4.5 tohto reklamačného poriadku, ale predávajúci sa zaväzuje reklamáciu vybaviť v čo najkratšej možnej lehote s ohľadom na odborné posúdenie tovaru predávajúcim alebo výrobcom. Rovnako, v prípade ak kupujúci nie je spotrebiteľom, sa neuplatnia ani články 4.6 a 4.7 tohto reklamačného poriadku.

4 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

4.1 Ak je kupujúci spotrebiteľom s trvalým alebo obvyklým pobytom na území Slovenskej republiky, má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov v súlade s § 11 ods. 2 zákona č. 391/2015 Z. z., o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, v znení neskorších predpisov. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov možno predložiť Slovenskej obchodnej inšpekcii (https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi).

4.2 Ak je kupujúci spotrebiteľom podľa článku 5.1 tohto reklamačného poriadku má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu, ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, ak Predávajúci odpovedal zamietavo na žiadosť kupujúceho o nápravu, alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

4.3 Ak je kupujúci spotrebiteľom a svoj tovar nakúpil on-line má tiež právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu on-line prostredníctvom Európskej platformy na riešenie sporov on-line (http://ec.europa.eu/consumers/odr).

4.4 Pre uplatnenie reklamácie môže kupujúci využiť vzor reklamačného protokolu, ktorý tvorí prílohu tohto reklamačného poriadku a je dostupný aj v elektronickej podobe na webových stránkach predávajúceho www.zatechservis.sk a v listinnej podobe v kamennej predajni predávajúceho.

4.5 Znenie tohto reklamačného poriadku môže predávajúci kedykoľvek meniť a dopĺňať. Týmto ustanovením však nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli z kúpnych zmlúv uzatvorených pred účinnosťou nového reklamačného poriadku.

4.6 Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 29.07.2020.

 

Plaťte u nás on-line: GoPay

© 2024 Zatechservis s.r.o. | Všetky práva vyhradené | Cookies | Vytvoril TRUE-DESIGN

Produkt pridaný do košíka